Monday, June 2, 2014

Kedudukan Solat Dalam Islam, yang pertama kali dihisab adalah solat

Kedudukan Solat Dalam Islam, yang pertama kali dihisab adalah solatOleh
Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi


Solat wajib ada lima: Zhuhur, 'Ashar, Maghrib,' Isya ', dan Shubuh.

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Pada malam Isra '(ketika Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam dinaikkan ke langit) diwajibkan kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam solat lima puluh waktu. Lalu dikurangkan hingga menjadi lima waktu. Kemudian beliau diseru, 'Hai Muhammad, sesungguhnya keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah. Dan sesungguhnya bagimu (pahala) lima ini seperti (pahala) lima puluh '. "[1]

Dari Thalhah bin 'Ubaidillah Radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahawa pernah seorang Arab Badui berambut rawak-acakan mendatangi Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku solat apa yang diwajibkan Allah atasku." Beliau menjawab:

الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا.

"Sembahyang lima waktu, kecuali jika engkau ingin menambah sesuatu (dari shalat sunnah)." [2]

Kedudukan Solat Dalam Islam
Dari 'Abdullah bin' Umar Radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة وحج البيت, وصوم رمضان.

"Islam dibina atas lima (perkara): kesaksian bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan." [3]

A. Hukum Orang Yang Meninggalkan Solat
Seluruh ummat Islam sepakat bahawa orang yang mengingkari kewajipan solat, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Tetapi mereka berselisih tentang orang yang meninggalkan solat dengan tetap meyakini kewajiban hukumnya. Sebab perselisihan mereka adalah adanya sejumlah hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menamakan orang yang meninggalkan solat sebagai orang kafir, tanpa membezakan antara orang yang mengingkari dan yang bermalas-malasan mengerjakannya.

Dari Jabir Radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

"Sesungguhnya (batas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat." [4]

Dari Buraidah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

العهد الذي بيننا وبينهم الصلات, فمن تركها فقد كفر.

'Perjanjian antara kita dan mereka adalah solat. Barangsiapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. '"[5]

Namun yang rajih dari pendapat-pendapat para ulama ', bahawa yang dimaksudkan dengan kufur di sini adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Ini adalah hasil kompromi antara hadis-hadis tersebut dengan beberapa hadis lain, di antaranya:

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

خمس صلوات كتبهن الله على العباد, من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة, ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
'Lima solat diwajibkan Allah atas para hamba. Barangsiapa mengerjakannya dan tidak mensia-siakannya sedikit pun kerana menganggap enteng, maka dia mempunyai perjanjian de-ngan Allah untuk memasukkannya ke Syurga. Dan barangsiapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak mempunyai perjanjian dengan Allah. Jika Dia berkehendak, maka Dia mengadzabnya. Atau jika Dia berkehendak, maka Dia mengampuninya. '"[6]

Kita membuat kesimpulan bahawa hukum meninggalkan solat masih di bawah darjat kekufuran dan kesyirikan. Kerana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan perkara orang yang tidak mengerjakannya kepada kehendak Allah.

Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. "[An-Nisaa ': 48]

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,' Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba yang muslim pada hari Kiamat adalah solat wajib. Jika dia mengerjakannya dengan sempurna (maka ia selamat). Jika tidak, maka dikatakan: Lihatlah, apakah dia mempunyai solat sunnah? Jika dia mempunyai solat sunnah maka solat wajibnya disempurnakan oleh solat sunnah tadi. Kemudian seluruh amalan wajibnya dihisab seperti halnya solat tadi. '"[7]

Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Islam akan lenyap sebagaimana lenyapnya warna pada baju yang luntur. Hingga tidak lagi diketahui apa itu puasa, solat, qurban, dan shadaqah. Kitabullah akan diangkat dalam satu malam, hingga tidak tersisalah satu ayat pun di bumi. Tinggallah segolongan manusia yang terdiri dari orang tua dan renta. Mereka berkata, 'Kami dapati bapak-bapak kami mengucapkan kalimat: Laa ilaaha illallaah dan kami pun mengucapkannya.' "Shilah berkata kepadanya," Bukankah kalimat laa ilaaha illallaah tidak bermanfaat untuk mereka, jika mereka tidak tahu apa itu solat, puasa, qurban, dan sedekah? "

Lalu Hudzaifah berpaling darinya. Shilah mengulangi pertanyaannya tiga kali. Setiap kali itu pula Hudzaifah berpaling darinya. Pada kali yang ketiga, Hudzaifah menoleh dan berkata, "Wahai Shilah, kalimat itulah yang akan menyelamatkan mereka dari Neraka. Dia mengulanginya tiga kali. "[8]

B. Kepada Siapa Diwajibkan?
Solat itu diwajibkan kepada setiap muslim yang telah baligh dan berakal
Dari 'Ali Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam, beliau bersabda:

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل.

"Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga baligh, dan dari orang gila hingga kembali sedar." [9]

Wajib atas orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan solat walaupun solat tadi belum diwajibkan atasnya, agar ia terbiasa untuk mengerjakan solat.

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين, وفرقوا بينهم في المضاجع.

"Perintahkan anak-anak kalian untuk solat pada usia tujuh tahun. Dan pukullah mereka kerana meninggalkannya pada usia sepuluh tahun. Serta pisahkanlah ranjang mereka. "[10]

[Disalin dari kitab Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal kitaabil Aziiz, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, penterjemah Team Tashfiyah LIPIA - Jakarta, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 - September 2007M]
_______
Footnote
[1]. Muttafaq 'alaihi: [Sunan at-Tirmidzi (I/137 no. 213)], secara ringkas. Dan diriwayatkan secara panjang dalam Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (VII/201 no. 3887), Shahiih Muslim (I/145 no. 259), serta Sunan an-Nasa-i (I/217).
[2]. Muttafaq 'alaihi: [Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (I/106 no. 46)], Shahiih Muslim (I/40 no. 11), Sunan Abi Dawud (' Aunul Ma'buud) (II/53 no. 387), dan Sunan an-Nasa-i (IV/121).
[3]. Muttafaq 'alaihi: [Shahiih Muslim (I/45 no. 16 (20))], ini adalah lafazh darinya, Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (I/49 no. 8), Sunan at-Tirmidzi (IV / 119 no. 2736), Sunan an-Nasa-i (VIII/107).
[4]. Shahiih: [Shahiih al-Jaami'ush Shaghiir (no. 2848)], Shahiih Muslim (I/88 no. 82), ini adalah lafazhnya, Sunan Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (XII/436 no. 4653) , dan Sunan at-Tirmidzi (IV/125 no. 2751), dan Sunan Ibni Majah (I/342 no. 1078).
[5]. Sahih: [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 884)], Sunan Ibni Majah (I/342 no. 1079), Sunan an-Nasa-i (I/231), dan Sunan at-Tirmidzi (IV/125 no. 2756 ).
[6]. Shahiih: [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1150)], Muwaththa 'al-Imam Malik (hal. 90 no. 266), Ahmad (II/234 no. 82), Sunan Abi Dawud (' Aunul Ma'buud) ( II / 93 no. 421), Sunan Ibni Majah (I/449 no. 1401), dan Sunan an-Nasa-i (I/230).
[7]. Shahiih: [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1172)], Sunan Ibni Majah (I/458 no. 1425), ini adalah lafazhnya, Sunan at-Tirmidzi (I/258 no. 411), dan Sunan an-Nasa-i (I/232).
[8]. Shahiih: [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 3273)], dan Sunan Ibni Majah (II/1344 no. 4049).
[9]. Shahiih: [Shahiih al-Jaami'ush Shaghiir (no. 3513), dan Sunan Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (XII/78 no. 4380).
[10]. Hasan: [Shahiih al-Jaami'ush Shaghiir (no. 5868)], Sunan Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (II/162 no. 491), ini adalah lafazhnya, Ahmad (al-Fat-hur Rabbaani) ( II/237 no. 84), dan Mustadrak al-Hakim (I/197).


http://almanhaj.or.id/
 

No comments:

Post a Comment